A-AA+th

โรงเรียนเมืองแพร่

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2565

o2 : ข้อมูลผู้บริหาร


นางนารี หลายกิจพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่

เบอร์โทร 093-1365031  E-Mail : naree@mp-school.ac.th


นางพรรลิณี ปันอ้าย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่

เบอร์โทร 061-1429228   E-Mail : janpanrinee@mp-school.ac.th